Veggie1st

Veggie1st ผักออแกนิคเชียงใหม่

จากอดีตเมื่อ 40 ปีที่แล้ว เราได้ริเริ่มค้าขายผลผลิตทางการเกษตร เช่น กระเทียม หอมแดง พริกแห้ง ข้าวโพด ฯลฯ โดยซื้อจากเกษตรกรทางภาคเหนือ และจัดส่งไปขายที่กรุงเทพทางรถไฟนั้น ต่อมาได้ขยายกิจการการค้าเพิ่มขึ้น โดยการขายสินค้าในด้านการส่งเสริมการเกษตรกร เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธุ์พืชทั้งหลายจากบริษัทในกรุงเทพฯ และนำมาขายต่อให้กับเกษตรกร

จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงเสด็จมาภาคเหนือ เพื่อทรงช่วยแนะนำชาวบ้าน และชาวนาในการเพาะปลูกเกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับเกษตรกรชาวไทย และได้ทรงแนะนำเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ในการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ประจำวัน ให้รู้จักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบถูกวิธีแทนการใช้ปุ๋ยเคมี รวมถึงการใช้พืชสมุนไพรมาป้องกันศัตรูพืชแทนการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งเสมือนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูกพืชแบบปลอดสารเคมีนั่นเอง หรือที่เราเรียกกันว่า “ผักออแกนิก”

ภาพบรรยากาศฟาร์มผัก

GALLERY

ใบรับรองโรงงาน